Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

diavgeia.gov.gr

Φλοιοτρίβης
Εχθροί-Ασθένειες - Ελιά

(Phloeotribus scarabaeoides Bern.) και Υλέζινος ή φλοιοφά­γος (Hylesinus oleiperda Fabr.)

Η συμπεριφορά αυτών των δυο Scolitidae είναι παρόμοια και αφορά τα ελαιόδεντρα ειδικά όταν εκείνα δεν βρίσκονται σε καλή υγιεινή κατάσταση. Πρόκειται για έντομα που προσβάλλουν φυτά με περιορι­σμένους χυμούς, αφού και οι προ­νύμφες αλλά και τα ακμαία

ζουν σε στοές τις οποίες δημιουργούν στο ξύλο, συνεπώς οι υπερβολικοί χυμοί μπορούν να εμποδίσουν την ανά­πτυξή τους. Αυτά τα έντομα εγκαθί­στανται συνήθως στους κλάδους που το πάχος τους είναι περίπου 3­5 cm, κατά προτίμηση σε μια δια­κλάδωση ή σε σ' ένα κόμβο, στη μασχάλη των φύλλων ή της ταξιαν­θίας ή στον ποδίσκο του καρπού, δηλαδή σ' ένα σημείο όπου αποτε­λεί τη βάση στήριξης για να ξεκινή­σουν τις στοές "διατροφής" ή "ωρί­μανσης". Οι στοές που σχηματίζουν τα ακμαία για την εναπόθεση των .αβγών και εκείνες που σχηματίζουν οι προνύμφες που προέρχονται από τα αβγά, προσλαμβάνουν την τυπική μορφή του είδους. Γενικά οι ζημιές αυτών των εντόμων είναι περιορι­σμένες και οριοθετημένες κυρίως κοντά σε δέματα από ξύλα. Στους εξασθενημένους ελαιώνες οι ζημιές προκαλούνται κυρίως από τα ακμαία, ειδικά όταν σκάβουν τις στοές ωρίμασης που αφορούν κλα­δίσκους σε καλή κατάσταση.

Αυτοί κινδυνεύουν ανεπανόρθωτα, αφού λαμβάνοντας μια ελλιπή παροχή χυμών, ξεκολλάνε ή σπάζουν εύκο­λα κάτω από την πίεση του ανέμου. Στην περίπτωση των στοών που βρί­σκονται στη μασχάλη του ποδίσκου των ταξιανθιών ή των καρπών η ζημιά αφορά άμεσα και την παραγω­γή. Επίσης και οι στοές που οφείλο­νται στις προνύμφες σταματούν την κυκλοφορία των χυμών και συνεπώς οδηγούν στην ξήρανση του κλάδου προκαλώντας έτσι την περαιτέρω επιδείνωση της υγιεινής κατάστασης του φυτού. Μπορούμε ωστόσο να προλάβουμε την εγκατάσταση αυτών των εντόμων, διατηρώντας τα φυτά σε καλή βλαστική κατάσταση, μέσω της ορθής λίπανσης, του καλού κλαδέματος και του κατάλλη­λου ποτίσματος. Στην περίπτωση της προσβολής μπορούμε να χρησι­μοποιήσουμε τους κλάδους (του κλαδέματος) ως παγίδες. Αφήνονται σε πολλά σημεία του χωραφιού (διαστάσεων πάνω από 3-5 cm) και όταν παρατηρηθούν οι προσβολές των εντόμων με την εξαγωγή των ρινισμάτων, καίγονται. Εάν τα ξύλα συγκεντρωθούν σε κάποιο σημείο για να χρησιμοποιηθούν ως καυσό­ξυλα ή ως κάρβουνα, τότε καλά θα είναι να σκεπαστούν με ένα πλαστι­κό, το οποίο θα δημιουργήσει συν­θήκες θερμοκηπίου, ανεβάζοντας τις θερμοκρασίες στη διάρκεια του καλοκαιριού και θανατώνοντας, ως εκ' τούτου, τα ακμαία.

Καταπολέμηση

Συστήνεται να κόβονται και να καίγονται τα προσβεβλημένα κλαδιά. Για την καταπολέμηση των ακ­μαίων συστήνεται ψεκασμός με τα κατάλληλα εντομοκτόνα , όταν αυτά εμφανίζονται.

 

 


Κατασκευή Σελίδας Giotis!. Designed by: cheap business hosting linux web hosting Valid XHTML and CSS.