Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

diavgeia.gov.gr

Αδρομυκώσεις
Εχθροί-Ασθένειες - Ελιά

Uerticillium spp. Moniliaceae, Μοniliales, Αδηλομύκητες


Συμπτώματα

Η ασθένεια εκδηλώνεται με αργή αποξήρανση του δένδρου, ως ημιπληγία σε ένα ή περισσότερα κλαδιά, που επεκτείνεται με την πάροδο του χρόνου σε ολόκληρη την κόμη. Προκαλείται μαρασμός; τα φύλλα κιτρινίζουν και πέφτουν, τα ξηρά κλαδιά παραμένουν γυμνά και τελικά επέρχεται ολοκληρω­τική

ξήρανση του δένδρού.

Η ασθένεια μπορεί να εκδηλω­θεί και ως αποπληξία (απότομη ξή­ρανση ολόκληρου του δένδρου) σε νεαρά συνήθως δένδρα.

Βιολογία

Οι μύκητες μολύνουν από τη ρί­ζα και εγκαθίστανται στα αγγεία του ξύλου, όπου με μικροσκοπική εξέταση μπορούν να διακριθούν οι υφές του μυκηλίου.

Αντιμετώπιση

Προληπτικά συνίστάται εγκατά­σταση των δένδρων σε θέσεις α­παλλαγμένες από μολύσματα και μακριά από χωράφια όπου καλλι­εργούνται ετήσια φυτά ευαίσθητα στις αδρομυκώσεις.

Κατασταλτικά συνίστάται ξερί­ζωμα των προσβεβλημένων δέν­δρων, κάψιμό τους και απολύμαν­ση του χώρου που καταλάμβανε η προσβεβλημένη ριζόσφαιρα.

 

 


Κατασκευή Σελίδας Giotis!. Designed by: cheap business hosting linux web hosting Valid XHTML and CSS.