Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

diavgeia.gov.gr

Κυκλοκόνιο
Εχθροί-Ασθένειες - Ελιά

Cycloconium oleaginum Dematiaceae, Moniliales, Αδηλομύκητες


Συμπτώματα

Προσβάλλονται όλα τα πράσινα μέρη του φυτού. Στα φύλλα εμφα­νίζεται το σύμπτωμα γνωστό ως “μάτι παγωνιού” (γκρίζες νεκρω­τικές κηλίδες σε συγκεντρικούς κύκλους με σαφές περίγραμμα). Προκαλείται φυλλόπτωση και έμ­μεση εξασθένιση του δένδρου. H προσβολή των ποδίσκω ν των καρπών επιφέρει πρόωρη καρπό­πτωση.

 


Βιολογία

Ο μύκητας διαχειμάζει με τη μορφή σπορίων (κονιδίων) στα φύλλα και τους βλαστούς των ήδη προσβεβλημένων δένδρων. Η βλά­στηση των κονιδίων και η μόλυν­ση εννοείται από συνθήκες σχετι­κά χαμηλών θερμοκρασιών και αυξημένης υγρασίας (φθινόπωρο, άνοιξη). Ο μύκητας εγκαθίσταται κάτω από την εφυμενίδα. Με τις κατάλληλες συνθήκες θερμοκρα­σίας και υγρασίας εξέρχονται οι κονιδιοφόροι, που αρχικά προσ­δίδουν βελούδινη υφή στις κηλί­δες.

Καταπολέμηση

Λόγω της μακράς περιόδου μόλυνσης του μύκητα υπάρχει κίν­δυνος προσβολής από τον Σε­πτέμβριο μέχρι τον Ιούνιο. Απαι­τείται προστασία των δένδρων α­πό τις πρώτες προσβολές του φθι­νοπώρου (1ος ψεκασμός πριν την έναρξη των βροχών, 2ος ψεκα­σμός μετά από ένα μήνα), μετά το κλάδεμα (3ος ψεκασμός τέλος χειμώνα) και από τις προσβολές της άνοιξης (4ος ψεκασμός).

 


Κατασκευή Σελίδας Giotis!. Designed by: cheap business hosting linux web hosting Valid XHTML and CSS.