Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

diavgeia.gov.gr

Τροφοπενία καλίου
Τροφοπενίες - Ελιά

· Συνθήκες εμφάνισης τροφοπενίας.

Παρουσιάζεται ιδιαίτερα σε ελαφρά αμμώδη εδάφη και εντονότερα σε πιο ξηρές χρονιές. Είναι συχνή στους ελ­ληνικούς ελαιώνες ακόμη και εξαιτίας ανεπαρκούς προσθήκης καλιούχων λιπασμάτων.

· Συμπτώματα.

Το πιο χαρακτηριστι­κό σύμπτωμα της τροφοπενίας κα­λίου είναι τα χλωρωτικά φύλλα που εμφανίζονται κατά το φθινόπωρο-χει­μώνα. Η χλώρωση αυτή πρωτοεμφα­νίζεται στα φύλλα της βάσης των κλαδίσκων και από την κορυφή του φύλλου προς τα κάτω, με απόχρωση τελικά προς το μπρούντζινο και προοδευτική ξήρανση του φύλλου από την κορυφή του. Ακολουθεί πε­ριορισμένη βλάστηση, μικροφυλλία και μείωση της καρποφορίας.

Η ασφαλέστερη διάγνωση γίνεται με τη φυλλοδιαγνωστική, όπου το κάλιο βρίσκεται όχι σε επίπεδα 0,4­1,7% (υγιή φύλλα) αλλά μειώνεται σε 0,3-0,1 %.

· Αντιμετώπιση.

Η μόνη πρακτικά ε­φαρμόσιμη θεραπεία είναι η πλούσια προσθήκη καλιούχων λιπασμάτων (10­15 kg/δέντρο θειικού καλίου κατά μέ­σο όρο με υψηλότερες δόσεις στα βαριά εδάφη και κάπως μικρότερες στα ελαφρότερα) και στη συνέχεια ε­τήσιες λιπάνσεις με σκοπό την καλή συντήρησή των αποθεμάτων του ε­δάφους σε κάλιο.

 

 


Κατασκευή Σελίδας Giotis!. Designed by: cheap business hosting linux web hosting Valid XHTML and CSS.