Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

diavgeia.gov.gr

Πρόγραμμα αναδιάρθρωσης ελιάς
Γενικά - Άρθρα

35.000 στρέμματα νέοι ελαιώνες

Πρόγραμμα για φύτευση 3.500 εκταρίων. (35.000στρεμμάτων) με νέα ελαιόδενδρα τα οποία θα ληφθούν υπόψη για τον υπολογισμό της ενίσχυσης ελαιολάδου μετά το Νοέμβριο του 2001 έχει ετοιμάσει το υπουργείο Γεωργίας και πρόκειται σύντομα να κατατεθεί στην Ευρωπαική 'Ενωση. Το πρόγραμμα θα δώσει τη δυνατότητα σε νέους αγρότες να “μπουν” στην ελαιο­καλλιέρyεια, αλλά και σε σημερινούς ελαιοπαρα­γωγούς να βελτιώσουν τη θέση τους.

Σύμφω­να με την αρμόδια υπη­ρεσία του υπουργείου Γεωργίας η ποικιλία πού πρέπει να προτιμηθεί για τους νέους ελαιώνες είναι η “κορωνέι­κη”, χωρίς να αποκλείονται οι τοπικές ποικιλίες που παράγουν ελαιόλαδα εξαιρετικής ποιότητας και ανταποκρίνονται στους στό­χους του προγράμματος, ενώ οι ελαιοκαλλιεργητές που θα φυτεύ­σουν μέσα σε ζώνες Προστατευό­μενης Ονομασίας Προέλευσης n Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης, υποχρεούνται να φυτεύ­σουν τις ποικιλίες οι οποίες είναι καταγεγραμμένες στην αντίστοιχη απόφαση αναγνώρισης.

Η προτίμηση σmν ποικιλία “κορωνέικη” βασίζεται στο γεγο­νός ότι το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης ελαιών με σκοπό τη βελ­τίωση της ποιότητας του ελαιολά­δου που εφαρμόστηκε από το 1992 έως το 1996 και αφορούσε τηv αντικατάσταση κυρίως της ποι­κιλίας “χονδρολιά” με τηv “κορω­νέικη”, είχε μεγάλη επιτυχία και υπερέβη τις προβλέψεις, ενώ n τελευταία είναι ποικιλία πλήρως εγκλιματισμένη στις εδαφοκλιμα­τικές συνθήκες της χώρας μας και παράγει εξαιρετικής ποιότητας ελαιόλαδο.

Οι προτάσεις της αρμόδιας υπηρεσίας για την κατανομή των νέων φυτεύσεων βασίζεται στην αναλογική εκπροσώπηση των νομών και των περιφερειών χώρας αλλά και στο ύψος της σημερινής παραγωγής κάθε περιοχής. Επιπλέον επισημαίνεται ότι για λόγούς συγκράτησης του πληθυσμού και προστασίας του περιβάλλοντος πρέπει να προβλε­φθεί αυξημένο δικαίωμα φύτευ­σης σε προβληματικές ελαιοκομι­κές περιοχές όπως οι παραμεθόρι­οι νομοί και τα νησιά του Αιγαίου.

Η αρχική κατανομή των εκταρίων νέων φυτεύσεων ανά διοικητική περιφέρεια έχει ως εξής: Ανατολική Μακεδονία - Θράκη 61, Κεντρική Μακεδονία 115, Δυτική Μακεδονία 5, Ήπειρος 141, Θεσσαλία 121, Ιόνια νησιά 169, Δυτική Ελλάδα 315, Στερεά Ελλάδα 422, Αττική 106, Πελοπόννησος 781, Βόρειο Αιγαίο 373, Νότιο Αιγαίο 161, Κρήτη 729.

 


Κατασκευή Σελίδας Giotis!. Designed by: cheap business hosting linux web hosting Valid XHTML and CSS.