Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

diavgeia.gov.gr

Ο Θρίπας
Εχθροί-Ασθένειες - Ξινόδεντρα

(Heliothrips haemor­rhoidalis --Bouche)

Είναι ένα μικρό (γύρω στο 1,3 χιλ.) θυσανόπτερο έντομο που είναι περιοδικά βλα­βερό στους εσπεριδοειδώνες μας, με μια κάποια προτίμηση στη λεμο­νιά. Η προξενούμενη ζημιά οφείλε­ται κυρίως στα κεντήματα διατρο­φής του επί των φύλλων

και των καρπών. Οι προσβληθείσες επιφάνειες καλύπτονται αρχικά από μια λεπτή αργυρόχρωση και κατόπιν παρουσιάζεται στους καρπούς ένας σχηματισμός ασπριδερής αποφέλ­λωσης, μάλλον δικτυωτής, στην οποία δίνεται το κοινό όνομα “άσπρη σκουριά”. Οι προσβολές του Θρίπα αυτού σημειώνονται κυ­ρίως στην ανοιξιάτικη και στη φθι­νοπωρινή περίοδο, κατά τις οποίες, με σκοπό να προσδιορισθεί το επί­καιρο της εκτέλεσης μιας τυπικής επέμβασης καταπολέμησης, μπο­ρούν να κόβονται 4 βλαστοί κατά δέντρο και παράλληλα να παρατη­ρούνται επί τόπου ανά 20 καρποί κατά δέντρο. Η παρουσία ποσοστού 5 - 10% των φύλλων και 2 - 3% των καρπιδίων με αποικίες του εντόμου δικαιολογεί την εκτέλεση της κατα­πολέμησης. Η άριστη περίοδος γι' αυτό συμπίπτει με την πτώση των πετάλων, ώστε να αποφεύγονται πρώιμες ζημιές στους νεαρούς καρπούς. Στη λεμονιά, που είναι το κυριότερο προσβαλλόμενο είδος από αυτό το έντομο, μπορεί καμιά φορά να γίνει αναγκαία η επανάληψη του ψεκασμού σε επόμενη περίοδο, δηλαδή, στη φθινοπωρινή. Μεταξύ των χρησιμοποιούμενων εντομοκτόνων, θυμίζουμε μερικούς οργανοφωσφορικούς εστέρες, όπως το αζινφώς - μεθύλ (Γκουζα­θείο), το ντιμεθοέιτ (Ρογκόρ), το μαλαθείο, το μεθυλ-παραθείο, κλπ. στις συνιστώμενες από τους παρα­γωγούς τους δόσεις.


 

 


Κατασκευή Σελίδας Giotis!. Designed by: cheap business hosting linux web hosting Valid XHTML and CSS.