Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

diavgeia.gov.gr

Τροφοπενία αζώτου
Τροφοπενίες - Ξινόδεντρα

Συνθήκες εκδήλωσης τροφοπενίας. Δεδομένου ότι το άζωτο είναι αναγ­καίο σε μεγάλες ποσότητες και μάλι­στα για αυξημένη παραγωγή, η τρο­φοπενία του μπορεί να εκδηλωθεί σε περιπτώσεις ελλιπούς, ανεπαρκούς

ή μη έγκαιρης αζωτούχου λίπανσης. H προσθήκη αζώτου, εξάλλου, θα πρέ­πει να έχει γίνει με την ενδεδειγμένη ποσότητα και μορφή, ανάλογα με την εποχή εφαρμογής και τη σύσταση του εδάφους και λαμβάνοντας υπόψη το χρόνο και τις συνθήκες αφομοίω­σης, τυχόν αποπλύσεις κ.λπ. (εδάφη φτωχά σε οργανική ουσία, αμμώδη ή και, αντίθετα, συμπαγή, ασφυκτικά κ.λπ.).

Συμπτώματα.

Τα γενικότερα συμ­πτώματα που προκαλούνται λόγω έλ­λειψης αζώτου είναι καθυστερημένη βλάστηση, χλώρωση, μικρά και ανορθωμένα φύλλα. Στη συνέχεια παρατη­ρείται στα φύλλα μπρούντζινο χρώμα και τελικά ωχροκίτρινο (χαρακτηριστι­κό κιτρίνισμα νευρώσεων λεμονιάς), πρώτα στα πιο ηλικιωμένα και μετά προς τα νεότερα φύλλα. Στις πιο βα­ριές περιπτώσεις μπορεί να παρατη­ρηθεί φυλλόπτωση και ξήρανση των άκρων των βλαστών.

Τα άνθη και τα μικρά καρπίδια πέ­φτουν άφθονα κατά το δέσιμο ή αμέ­σως μετά. Οι καρποί που ωριμάζουν έχουν μέγεθος μικρότερο, λεία φλούδα και ξεθωριασμένο χρώμα.

Τα συμπτώματα παρουσιάζονται σε ολόκληρα αγροτεμάχια και όχι σε με­μονωμένα δέντρα και χρειάζεται προ­σοχή γιατί θα μπορούσαν να μπερ­δευτούν με συμπτώματα που οφεί­λονται σε αρρώστιες των ριζών κ.λπ.

Αντιμετώπιση.

Σε περίπτωση έντο­νων συμπτωμάτων, η τροφοπενία α­ζώτου αντιμετωπίζεται με ψεκασμούς στην κόμη με ουρία 0,75-1%, που μπορούν και να επαναληφθούν σε διαστήματα 20-30 ημερών. 'Ομως αυ­τές είναι οι εξαιρετικές περιπτώσεις. Στις συνήθεις (ή μετά τις πρώτες) ε­φαρμόζονται έγκαιρα από το έδαφος οι κατάλληλες λιπάνσεις ως προς την ποσότητα και ποιότητα και σύμφωνα με τις ιδιότητες του εδάφους, είδους, ποικιλίας, ηλικίας δέντρων κ.λπ.

 

 


Κατασκευή Σελίδας Giotis!. Designed by: cheap business hosting linux web hosting Valid XHTML and CSS.