Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

diavgeia.gov.gr

Τροφοπενία βορίου
Τροφοπενίες - Ξινόδεντρα

Συνθήκες εκδήλωσης τροφοπενίας.

Στους εσπεριδεώνες της χώρας μας δεν αποτελεί μια πολύ συνηθισμένη τροφοπενία. Παρουσιάζεται περισσό­τερο σε δέντρα εμβολιασμένα σε νερατζιά, τόσο σε όξινα όσο και σε αλ­καλικά εδάφη, αλλά ιδίως στα απο­πλυμένα και φτωχά σε οργανική ου­σία.

 

· Συμπτώματα.

Εκδηλώνεται στα φύλλα με πάχυνση των νεύρων και κάποιες παραμορφώσεις, όπως φέλ­λωση των κεντρικών νεύρων κ.λπ.

Το ίδιο σύμπτωμα μπορεί να παρα­τηρηθεί και στα μεσογονάτια των νεαρών βλαστών, με παράλληλη εμ­φάνιση μικρών σχισμών που είναι γε­μάτες με κόμμι.

Οι καρποί είναι μικρότεροι, με πα­χιά φλούδα, στην οποία παρατηρού­νται θύλακες με κόμμι, που μπορεί να υπάρχουν και στη σάρκα κοντά στους σπόρους ή ακόμη και στο εξω­τερικό της φλούδας που σχίζεται και εμφανίζεται κόμμι.

Αντιμετώπιση.

Σε ελαφρές περι­πτώσεις τροφοπενίας βορίου γίνεται διορθωτικός διαφυλλικός ψεκασμός με βόρακα 0,1-0,2%. Συνηθέστερα ό­μως η τροφοπενία αυτή διορθώνεται με προσθήκη λιπασμάτων από εδά­φους με 80-150 g βόρακα/δέντρο, α­νάλογα με την ηλικία και το μέγεθος του δέντρου και τη σύσταση του ε­δάφους. 'Ομως απαιτείται μεγάλη προσοχή γιατί τα επίπεδα τροφοπε­νίας είναι πολύ κοντά σε εκείνα της περίσσειας, τα οποία προκαλούν έν­τονα και επικίνδυνα φυτοτοξικά φαι­νόμενα. Γι' αυτό θα πρέπει να τηρού­νται αυστηρά οι οδηγίες ως προς τις χορηγούμενες ποσότητες και η επέμ­βαση αυτή να μην επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο, αλλά μόνο όταν κριθεί αυτό αναγκαίο.

 

 


Κατασκευή Σελίδας Giotis!. Designed by: cheap business hosting linux web hosting Valid XHTML and CSS.