Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

diavgeia.gov.gr

Τροφοπενία καλίου
Τροφοπενίες - Ξινόδεντρα

ΣυνΘήκες εκδήλωσης τροφοπενίας.

Μόλο που ένα μεγάλο ποσοστό εδα­φών θεωρείται επαρκώς εφοδιασμένο σε κάλιο, ωστόσο είναι εξίσου συνηθισμένες οι περιπτώσεις συγκράτη­σής του σε μορφή ανταλλάξιμου κα­λίου και κατά ένα ποσοστό του είναι διαλυτό στο εδαφικό διάλυμα. Παράλ­ληλα, όμως,

δεσμεύεται και εξαιτίας του ισχυρού ανταγωνισμού από το α­σβέστιο, όταν το τελευταίο βρίσκεται σε ιδιαίτερα μεγάλο ποσοστό στο έ­δαφος. Επίσης το κάλιο μπορεί να αποπλύνεται από τα αμμώδη εδάφη, τα οποία άλλωστε είναι λιγότερο εφο­διασμένα σε κάλιο. Τέλος, μπορεί να παρουσιάζεται τροφοπενία καλίου σε μη λιπαινόμενα ή ανεπαρκώς λιπαι­νόμενα με κάλιο εδάφη.

Συμπτώματα.

Τα συμπτώματα τρο­φοπενίας καλίου που εμφανίζονται στα εσπεριδοειδή δεν είναι πάντοτε τόσο χαρακτηριστικά. Νωρίς την άνοι­ξη παρουσιάζονται φύλλα μικρά και λεπτά που αργότερα, το καλοκαίρι, μπορεί και να ξηραίνονται, αφού προηγούμενα περάσουν από μια ε­ναλλαγή αποχρώσεων σκούρο-κυανόμαυρο-βιολετί. Συνηθισμένη είναι τό­τε και μια συστροφή των φύλλων προς τα επάνω, με συμπτώματα πα­ρόμοια με εκείνα που οφείλονται σε έλλειψη νερού, τα οποία μάλιστα πα­ρατηρούνται με συνθήκες υψηλών θερμοκρασιών, μεγάλης φωτεινότη­τας και χαμηλής υγρασίας.

Τα συμπτώματα γίνονται πιο έκδη­λα σε λεμονιά και μανταρινιά, όπου μπορεί να σημειώνεται και ξήρανση των άκρων των κλαδίσκων. Το ξύλο δεν ωριμάζει καλά και οι καρποί πέ­φτουν πρόωρα, παραμένουν πιο μι­κροί και αρχίζουν να κιτρινίζουν νω­ρίτερα χωρίς να έχουν ωριμάσει πραγματικά.

Αντιμετώπιση.

Για την αποτελεσμα­τική διόρθωση της τροφοπενίας κα­λίου συνίστάται η συστηματική, έ­γκαιρη και επαρκής προσθήκη καλίου από του εδάφους (Θειικό ή και νιτρι­κό κάλιο), εκτός εξαιρετικών περι­πτώσεων έντονης τροφοπενίας σε πολυασβεστούχα εδάφη. Τότε είναι δυνατό να γίνει και επέμβαση με δια­φυλλικό ψεκασμό με διάλυμα νιτρι­κού καλίου (3-5%).

 

 


Κατασκευή Σελίδας Giotis!. Designed by: cheap business hosting linux web hosting Valid XHTML and CSS.