Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

diavgeia.gov.gr

Τροφοπενία μαγνησίου
Τροφοπενίες - Ξινόδεντρα

Συνθήκες εκδήλωσης τροφοπενίας.

Είναι πολύ συνηθισμένη τροφοπενία, ιδιαίτερα στα αμμώδη, εύκολα απο­πλυνόμενα εδάφη (και μάλιστα είναι εντονότερη με την αύξηση της οξύ­τητας) ή σε εδάφη πολύ πλούσια σε κάλιο (ακόμη και ασβέστιο) το οποίο ανταγωνίζεται έντονα.

Συμπτώματα.

Τα συμπτώματα γί­νονται πιο εμφανή το καλοκαίρι προς το φθινόπωρο: τα φύλλα κιτρινίζουν γύρω από τις νευρώσεις κατά κηλί­δες. Τα συμπτώματα αυτά στη συνέ­χεια γενικεύονται και παραμένει μόνο ένα τριγωνικό (Δ) τμήμα πράσινο προς την πρόσφυση του μίσχου ή και αντίστροφα (Δ κίτρινο σε έλασμα πράσινο).

Το χειμώνα και μέχρι αργά την ά­νοιξη τα πιο ηλικιωμένα φύλλα πέ­φτουν (φαίνεται ότι το μαγνήσιο με­τακινείται απ' αυτά προς τα νεότερα των κορυφών, τα οποία συχνά ξηραί­νονται στην έλλειψη του μαγνησίου).

Η παραγωγή πέφτει αισθητά και οι καρποί είναι μικρότεροι, λιγότερο έ­ντονα χρωματισμένοι και φτωχότεροι σε ζάχαρα, οξέα και βιταμίνη C. H πορτοκαλιά είναι η πιο ευαίσθητη στην τροφοπενία μαγνησίου.

Αντιμετώπιση.

Προληπτικά αποδεί­χτηκε σαν ασφαλέστερη μέθοδος α­ποφυγής εκδήλωσης της τροφοπε­νίας η ταυτόχρονη χορήγηση μαγνη­σιούχων (δολομίτης; Θειικό μαγνήσιο κ.λπ.) με τα καλιούχα λιπάσματα. Διορθωτικά συνίστάται η προσθήκη στο έδαφος, σε επανειλημμένες λι­πάνσεις και μέχρι να επιτευχθεί σχέ­ση Κ/Mg 1:3, Θειικού μαγνησίου (ή λειοτριμμένου δολομίτη) 0,5-2 kg/δέ­ντρο, ανάλογα με το μέγεθος αυτού κ.λπ.

Σε περιπτώσεις έντονης τροφοπε­νίας συνίστάται ψεκασμός στα μη ώ­ριμα φύλλα που όμως έχουν εκπτυ­χθεί τελείως, με διάλυμα νιτρικού μα­γνησίου 1 % ή Θειικό μαγνήσιο 1 % +νιτρικό ασβέστιο 1 %.

 

 


Κατασκευή Σελίδας Giotis!. Designed by: cheap business hosting linux web hosting Valid XHTML and CSS.