Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

diavgeia.gov.gr

Τροφοπενία φωσφόρου
Τροφοπενίες - Ξινόδεντρα

· Συνθήκες εκδήλωσης τροφοπενίας.

0 φώσφορος χρησιμοποιείται σε μι­κρές ποσότητες από τα φυτά συγκρι­τικά με το άζωτο. 'Ομως παρουσιάζει ελάχιστη διαλυτότητα και κινητικότη­τα στο έδαφος (και μέσα στο φυτό), όπου συνηθέστατα δεσμεύεται (από ασβεστούχες, σιδηρούχες

κ.λπ. ενώ­σεις), με αποτέλεσμα να μπορεί να προκληθεί τροφοπενία του. Μάλιστα το φαινόμενο αυτό επιτείνεται περισ­σότερο κατά τα τελευταία χρόνια με την τάση για μονομερείς αζωτολιπάν­σεις. Γι' αυτό, αντίθετα, χρειάζεται χορήγηση φωσφόρου σε μεγαλύτερες πάντοτε ποσότητες από τις ανα­γκαίες. Εκτός από τα πολυασβεστού­χα εδάφη (καθώς και όσα είναι ιδιαί­τερα εφοδιασμένα με αργίλιο, σίδη­ρο, ψευδάργυρο ή όσα είναι φτωχά σε μαγνήσιο), τροφοπενία φωσφόρου μπορεί να παρουσιαστεί και σε όσα εδάφη η κλίση επέβαλε το σχηματι­σμό αναβαθμίδων με απόξεση των α­νώτερων στρωμάτων εδάφους μέχρι κάποιου βάθους.


· Συμπτώματα.

Στην αρχή τα φύλλα έχουν σκούρο πράσινο χρώμα και στη συνέχεια χάνουν τη γυαλάδα τους, ενώ στη λεμονιά σχηματίζονται σκω­ριόχρωμες κηλίδες. Αργότερα τα φύλλα παρουσιάζουν ξηράνσεις στην περιφέρειά τους (το σύμπτωμα αυτό θα μπορούσε να μπερδευτεί με τοξι­κότητα λόγω περίσσειας αλάτων ή βορίου), ενώ τελικά πέφτουν πρόωρα και σε αισθητό βαθμό.

Η ανθοφορία και καρποφορία μειώ­νεται συνεχώς, παρατηρείται έντονη πτώση των μικρών καρπών που συνε­χίζεται και αργότερα, ενώ όσοι καρ­ποί φτάσουν στην ωρίμανση είναι μάλλον δύσμορφοι και χοντρόφλου­δοι. Τέλος, παρατηρείται και καθυ­στέρηση στην ωρίμανση των καρπών.

· Αντιμετώπιση.

Η πειραματική χο­ρήγηση φωσφόρου με διαφυλλικό ψε­κασμό δεν έδωσε ικανοποιητικά απο­τελέσματα. Γι' αυτό η τροφοπενία αυ­τή αντιμετωπίζεται με πρώιμες (φθι­νοπωροχειμερινές) πλούσιες λιπάν­σεις με φώσφορο, στις κατάλληλες χημικές μορφές ανάλογα με τα εδά­φη. Και φυσικά ο φώσφορος προστί­θεται και επιφανειακά, .σε όσους οπω­ρώνες υπάρχουν οι ανάλογες εγκατα­στάσεις; με τις υδρολιπάνσεις που γίνονται την άνοιξη και το καλοκαίρι.

 

 


Κατασκευή Σελίδας Giotis!. Designed by: cheap business hosting linux web hosting Valid XHTML and CSS.