Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

diavgeia.gov.gr

Τροφοπενία χαλκού
Τροφοπενίες - Ξινόδεντρα

· Συνθήκες εκδήλωσης τροφοπενίας.

Δεν είναι πολύ συνηθισμένη τροφο­πενία στα εσπεριδοειδή και δεν απο­τελεί ιδιαίτερο πρόβλημα στη χώρα μας, όπου οι προστατευτικοί ψεκα­σμοί με χαλκούχα φυτοφάρμακα είναι συνήθεις προμηθευτές χαλκού στα ε­δάφη. Η τροφοπενία αυτή

παρατη­ρείται σε αποπλυμένα αμμώδη εδάφη ή πλούσια σε ανταγωνιστικά στοιχεία, όπως ασβέστιο, σίδηρο, μαγγάνιο κ.λπ.

· Συμπτώματα.

Τα συμπτώματα της τροφοπενίας χαλκού δύσκολα ξεχω­ρίζουν με σιγουριά. Η ανάπτυξη καθυστερεί κάπως, τα φύλλα γίνονται μεγάλα, βαθυπράσινα και παρουσιά­ζουν στην κεντρική νεύρωση μικρές εξογκώσεις με κόμμι.

Οι βλαστοί είναι μεγάλοι και παρα­μορφωμένοι επειδή σε ορισμένες α­ποστάσεις σχηματίζονται γωνιώδη ε­ξογκώματα μέσα στα οποία υπάρχει κόμμι. Τα μάτια δίνουν πολλαπλούς βλαστούς, η καρποφορία μειώνεται και οι καρποί γίνονται μικρότεροι και έχουν θύλακες με κόμμι στο φλοιό τους ή και κοντά στον άξονά τους.

· Αντιμετώπιση.

Σε περίπτωση έκδηλων συμπτωμάτων τροφοπενίας χαλ­κού, γίνονται διορθωτικές διαφυλλι­κές επεμβάσεις με χαλκούχα (θειι­κού ή και οξυχλωριούχου).

Οι επεμβάσεις αυτές δίνουν ικανο­ποιητικά αποτελέσματα, με την προϋπόθεση ότι ο θειικός χαλκός θα εξουδετερώνεται (για την αποφυγή εγκαυμάτων) και ότι οι δόσεις θα εί­ναι περιορισμένες για αποφυγή φυτο­τοξικών φαινομένων, τα οποία εξάλ­λου δεν είναι σπάνια.

 

 


Κατασκευή Σελίδας Giotis!. Designed by: cheap business hosting linux web hosting Valid XHTML and CSS.