Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

diavgeia.gov.gr

Τροφοπενία ψευδαργύρου
Τροφοπενίες - Ξινόδεντρα

Συνθήκες εκδήλωσης τροφοπενίας.

Είναι πολύ συνηθισμένη σ' όλα σχε­δόν τα εδάφη και μάλιστα πιο έντονη στη μανταρινιά και πορτοκαλιά. Ιδιαί­τερα παρατηρείται σε εδάφη φτωχά σε ψευδάργυρο, αμμώδη, καθώς και σε αλκαλικά εδάφη που έχουν δεχτεί πλούσιες λιπάνσεις με φώσφορο, ά­ζωτο

και κάλιο, ή όσα έχουν περίσ­σεια χαλκού, κοπριάς (και μάλιστα πουλερικών).


Από πειράματα που έχουν γίνει έχει βρεθεί ότι το υποκείμενο Citrange Troyer ευθύνεται για την όξυνση της τροφοπενίας ψευδαργύρου, ο οποίος άλλωστε κυκλοφορεί δύσκολα και μέσα στο φυτό.

Συμπτώματα.

Τα συμπτώματα είναι εμφανή: καθυστερημένη ανάπτυξη, βραχυγονάτωση, μικροφυλλία, έλα­σμα στενότερο και οξύληκτο, μεσο­νεύρια χλώρωση κατά κηλίδες, οι ο­ποίες επεκτείνονται και ενοποιούνται, και πράσινες κηλίδες. Σε εντονότε­ρες μορφές τροφοπενίας ψευδαργύ­ρου προκαλείται φυλλόπτωση και ξή­ρανση των άκρων των κλαδίσκων. Οι καρποί σιγά-σιγά πέφτουν και όσοι παραμένουν είναι μικρότεροι, χρωμα­τίζονται πιο γρήγορα αλλά παραμέ­νουν στενοί και άνοστοι.

Αντιμετώπιση.

Η αντιμετώπιση της τροφοπενίας ψευδαργύρου με επεμ­βάσεις από εδάφους είναι δύσκολη και όχι ικανοποιητική, τόσο λόγω δε­σμεύσεων όσο και λόγω πιθανής εμ­φάνισης φυτοτοξικότητας. Ευκολότε­ρη είναι η αντιμετώπιση με χηλικές ενώσεις, μολονότι και με αυτές το αποτέλεσμα δεν είναι πάντοτε ασφα­λές, δηλαδή είναι αποτελεσματικές μόνο σε εδάφη με χαμηλό ρΗ.

Πιο αποτελεσματική είναι η διόρθω­ση με ψεκασμούς που γίνονται κατά το τέλος της άνοιξης με Θειικό ψευ­δάργυρο (περιεκτικότητας 22,7% σε Ζη), σε αναλογία 200 g/100 It νερό ή με 500-550 g Θειικό ψευδάργυρο/100 It νερό εξουδετερωμένου με 300 g ασβέστη [Ca(ΟΗ)2] ή ανθρακική σόδα (Na2C03). 'Ολα τα παραπάνω θα ε­φαρμόζονται με ανάλογη δόση δια­βρεκτικού προσκολλητικού.

 

 


Κατασκευή Σελίδας Giotis!. Designed by: cheap business hosting linux web hosting Valid XHTML and CSS.