Πράσινη μικρή βρωμούσα

Γονική Κατηγορία: Εχθροί - Ασθένειες

(Calocoris trivialis -- Costa)


   Είναι ένας μικρός κοριός που έχει μια μόνο γενεά το χρόνο και ξεχειμωνιάζει στη μορφή του αυγού.

    Τόσο οι προνύμφες όσο και τα ενήλικα έντομα τρέφονται κεντώντας τα τρυφερότερα μέρη διαφόρων φυ­τών, ποωδών και δεντρωδών και μυζώντας θρεπτικούς χυμούς. Με­ταξύ των εσπεριδοειδών προτιμών­ται η πορτοκαλιά, η μανταρινιά, η κλιμεντίνη και η φράπα. Αντίθετα, μέχρι σήμερα δεν έχουν σημειωθεί αξιοσημείωτες ζημιές στη λεμονιά.

   Τα αποτελέσματα των “κεντημάτων διατροφής” που κάνει η Καλόκορις προκαλούν νέκρωση των φυλλα­ρίων και των τρυφeρών βλαστών, με έκκριση ενός γομμώδους (κολλώ­δους) εξιδρώματος. Η προσβολή μπορεί να επεκτείνεται και στα αν­θικά μπουμπούκια, που υπόκεινται σε πτώση. Εν τούτοις αυτές οι ζη­μιές δεν πρέπει να υπερεκτιμώνται.

    Πράγματι, μόνο σε περιπτώσεις ισχυρών προσβολών δικαιολογούν­ται επεμβάσεις ειδικές εναντίον αυτού του εντόμου. Γι' αυτό είναι χρήσιμο να γίνεται ένας έλεγχος, γύρω στο Φεβρουάριο - Μάρτιο, επί των αυτοφυών χόρτων που βλαστά­νουν στον εσπεριδοειδώνα, πρo­παντός στις τσουκνίδες, με σκοπό να αποκτηθούν χρήσιμες ενδείξεις για το επίπεδο παρουσίας του εν­τόμου.

     Η καταπολέμησή του γίνεται στην προανθική φάση, παρουσία ανθικών μπουμπουκιών, με εντομο­κτόνα χαμηλής τοξικότητας και μι­κρής υπολειμματικής δράσης (για προστασία, προπαντός, των μελιo­σών κλπ. εντόμων - γονιμοποιών) όπως το ναλέντ (Ντιμπρώμ), εντο­σουλφάν (Θειονταν) και σε μικρές δόσεις Μαλαθείο, κλπ.

    Είναι επί­καιρο, επί πλέον, να ψεκάζονται ταυτόχρονα και τα αυτοφυή χόρτα που αναπτύσσονται κάτω από τα δέντρα και στα περιθώρια του δεν­δρώνα.

   Ο παραπάνω ψεκασμός μπορεί να στρέφεται ταυτόχρονα και κατά της πεταλουδίτσας Archίps rosanus (L.), οι κάμπιες της οποίας ζημιώ­νουν την τρυφερή ανοιξιάτικη βλά­στηση της πορτοκαλιάς, συνενώ­νοντας περισσότερο από ένα φυλ­λαράκια με μεταξονήματα και προστατευόμενες μέσα στους έτσι σχηματιζόμενους “κρυψώνες''.