Γλοιοσπόριο ή Παστέλλα

Γονική Κατηγορία: Εχθροί - Ασθένειες

Gleosporium olivarum Melanconiaceae, Melanconiales, Αδηλομύκητες


Συμπτώματα

Προσβάλλονται συνήθως ώριμοι ή υπερώριμοι καρποί. Η ασθέ­νεια εκδηλώνεται όταν ο καρπός αλλάζει χρώμα.

Εμφανίζονται σκούρες κηλίδες, οι οποίες υπό ευνοϊκές συνθήκες υγρασίας εξα­πλώνονται και τελικά προκαλείται μαλακή σήψη του καρπού.

Βιολογία

Ο μύκητας επιβιώνει υπό μορφή σπορίων στους πεσμένους-καρ­πούς μέχρι το φθινόπωρο, οπότε μολύνει τους ώριμους καρπούς. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη μόλυνση είναι η υψηλή σχετική υγρασία, γι ' αυτό και η ασθένεια αποτελεί πρόβλημα στίς υγρές περιοχές της χώρας. Ήδη υπάρ­χουσα προσβολή από δάκο διευ­κολύνει τη μόλυνση από το μύκη­τα.

Καταπολέμηση

Συνιστώνται δύο, ψεκασμοί, ένας τέλος Οκτωβρίου κι ένας δεύτερος τέλος Νοεμβρίου με χαλκούχα.