Γονική Κατηγορία: Εχθροί - Ασθένειες

Αδρομυκώσεις

Uerticillium spp. Moniliaceae, Μοniliales, Αδηλομύκητες


Συμπτώματα

Η ασθένεια εκδηλώνεται με αργή αποξήρανση του δένδρου, ως ημιπληγία σε ένα ή περισσότερα κλαδιά, που επεκτείνεται με την πάροδο του χρόνου σε ολόκληρη την κόμη.

Περισσότερα
Γονική Κατηγορία: Εχθροί - Ασθένειες

Ασπιδιωτός

Aspidiotus nerii Diaspididae,Κοκκοειδή, ΗμίπτεραΣυμπτώματα

   Προσβάλλονται φύλλα, κλαδιά και καρποί. Στους τελευταίους προκαλούνται μαύρο-κόκκινες κηλίδες. Γενικά το δένδρο εξα­σθενεί από την απομύζηση φυτι­κών χυμών.

Περισσότερα
Γονική Κατηγορία: Εχθροί - Ασθένειες

Βούλα ή Ξηροβούλα ή Σαπιοβούλα

Camarosporium dalmatica Sphaeropsidaceae, Sphaeropsidales, Αδηλομύκητες


Συμπτώματα

'Ηδη υπάρχουσα προσβολή από δάκο αποτελεί απαραίτητη προϋ­πόθεση για την εκδήλωση της α­σθένειας. Παρατηρούνται κηλίδες στον καρπό, επίπεδες ή ελαφρά βυθισμένες, που περιβάλλονται α­πό σκοτεινή άλω.

Περισσότερα
Γονική Κατηγορία: Εχθροί - Ασθένειες

Γλοιοσπόριο ή Παστέλλα

Gleosporium olivarum Melanconiaceae, Melanconiales, Αδηλομύκητες


Συμπτώματα

Προσβάλλονται συνήθως ώριμοι ή υπερώριμοι καρποί. Η ασθέ­νεια εκδηλώνεται όταν ο καρπός αλλάζει χρώμα.

Περισσότερα
Γονική Κατηγορία: Εχθροί - Ασθένειες

Δάκος

Dacus oleae Tripetida, Δίπτερα

Συμπτώματα

Στους πράσινους καρπούς δια­κρίνεται το τριγωνικό νύγμα του εντόμου, γύρω από το οποίο δημι­ουργείται σκούρα ζώνη που μπο­ρεί να επεκταθεί

Περισσότερα
Γονική Κατηγορία: Εχθροί - Ασθένειες

Ζεύζερα

(Zeuzera pyrina L.)

 

     Πολλές ελαιοπαραγωγικές περιο­χές έχουν πλέον πληγεί ανεπανόρ­θωτα από τις προσβολές αυτού του λεπιδόπτερου,

Περισσότερα
Γονική Κατηγορία: Εχθροί - Ασθένειες

Θρίπας

Liothrips oleae Phleothripidae, Θυσανόπτερα


Συμπτώματα

     Προσβάλλονται κυρίως τα φύλ­λα, απ' όπου το έντομο απομυζά φυτικούς χυμούς. Παρατηρούνται ανοιχτόχρωμες κηλίδες στην επι­φάνειά τους, καρούλιασμα και πα­ραμορφώσεις. Προσβολή των καρπών προκαλεί επίσης παρα­μόρφωσή τους.

Περισσότερα
Γονική Κατηγορία: Εχθροί - Ασθένειες

Καλόκορη

Calocoris trivialis Miridae, Ημίπτερα


Συμπτώματα

     Προσβάλλονται οι οφθαλμοί και οι ταξιανθίες και προκαλείται ανθόρροια.

 

Περισσότερα
Γονική Κατηγορία: Εχθροί - Ασθένειες

Καπνιά

Caprιodium cleae Perisporiaceae, Erysiphales Ασκομύκητες

Συμπτώματα

Οι κλαδίσκοι, οι βλαστοί και τα φύλλα καλύπτονται από μαύρο στρώμα καπνιάς.

 

Περισσότερα
Γονική Κατηγορία: Εχθροί - Ασθένειες

Κυκλοκόνιο

Cycloconium oleaginum Dematiaceae, Moniliales, Αδηλομύκητες


Συμπτώματα

     Προσβάλλονται όλα τα πράσινα μέρη του φυτού. Στα φύλλα εμφα­νίζεται το σύμπτωμα γνωστό ως “μάτι παγωνιού” (γκρίζες νεκρω­τικές κηλίδες σε συγκεντρικούς κύκλους με σαφές περίγραμμα).

Περισσότερα
Γονική Κατηγορία: Εχθροί - Ασθένειες

Λεκάνιο

Saissetia oleae Lecaniidae, Κοκκοειδή, Ημίπτερα


Συμπτώματα

     Προσβάλλονται τα κλαδιά και τα φύλλα, από όπου απομυζούνται οι φυτικοί χυμοί. Επιπλέον στα μελιτώδη εκκρίματα του κοκκοει­δούς τρέφεται ο δάκος και ανα­πτύσσονται οι μύκητες της καπνι­άς, οπότε εκτός από την άμεση προκαλείται και έμμεση ζημιά.

Περισσότερα
Γονική Κατηγορία: Εχθροί - Ασθένειες

Μαργαρόνια

 (Palpita unionalis Hb.)

 

     Τα ακμαία αυτού του λεπιδο­πτέρου απαντώνται στον ελαιώνα σχεδόν ολόκληρη την βλαστική περίοδο, κυρίως στη διάρκεια του Ιουνίου και του Σεπτεμβρίου­ , Οκτωβρίου. Η διαχείμαση πραγμα­τοποιείται με τη μορφή της προ­νύμφης και τα πρώτα ακμαία εμφα­νίζονται την άνοιξη. Η μικρή προ­νύμφη που εξέρχεται

Περισσότερα
Γονική Κατηγορία: Εχθροί - Ασθένειες

Παρλατόρια

Parlatoria oleae Diaspididae,Κοκκοειδή, Ημίπτερα


Συμπτώματα

     Προσβάλλονται όλα τα μέρη του δένδρου. Στον κορμό και τα κλαδιά σχηματίζονται επιφανεια­κές κηλίδες. Στους καρπούς οι κηλίδες είναι σκούρες, μωβ έως μαύρου χρώματος. Γενικά το δέν­δρο εξασθενεί λόγω απομύζησης φυτικών χυμών.

Περισσότερα
Γονική Κατηγορία: Εχθροί - Ασθένειες

Πολλίνια

Ρollinia pollini Asterolecaniidae,Κοκκοειδή, Ημίπτερα


Βιολογία

     Διαχειμάζει κυρίως ως ακμαίο και συμπληρώνει 1-2 γενεές το χρόνο. Τα ακμαία θηλυκά ωοτο­κούν τον Μάιο και οι προνύμφες, που εκκολάπτονται σχεδόν αμέ­σως, εγκαθίστανται στα κλαδιά.

Περισσότερα