Πορτοκαλιά Ναβελίνα (Navellina)

Γονική Κατηγορία: Ποικοιλίες

   

  Ομφαλοφόρος ποικιλία, άσπερμη, με καρπούς μέσου μεγέθους, σφαιρικού σχήματος, με πεπλατυσμένη κορυφή και πτυχωτή βάση. Η κορυφή του καρπού φέρει ομφαλό μικρό, μη προεξέχοντα, ομαλό και κλειστό.

     Ο φλοιός είναι λεπτός έως μέτριου πάχους, λείος και ερυθροπορτοκαλόχρωμος κατά την ωρίμανση. Η σάρκα είναι βαθιά πορτοκαλόχρωμη, χυμώδης και γλυκιά (λιγότερο γλυκιά όμως από εκείνη του κοινού ομφαλοφόρου).

    Το δέντρο είναι ημινάνο έως μικρής ανάπτυξης με μικρά φύλλα βαθυπράσινου χρώματος και βλαστούς χωρίς αγκάθια.
Η ποικιλία Ναβελίνα προωθείται για αντικατάσταση του κοινού ομφαλοφόρου για τους ακόλουθους λόγους:
Υπερτερεί αυτού λόγω πρωιμότητας (ωρίμανση δεύτερο δεκαπενθήμερο Οκτωβρίου και μετά) και μεγαλύτερης παραγωγικότητας.
Επιτυγχάνει καλύτερες τιμές σε σύγκριση με το κοινό ομφαλοφόρο.
Επιτρέπει καλύτερη κλιμάκωση της παραγωγής ομφαλοφόρων ποικιλιών στο χρόνο.